شکایات مردمی

شکایات مردمی

« روند دریافت و رسیدگی به شکایات »

دریافت فرم شکایات


♦ نحو ه دریافت شکایات

♦ نحوه تنظیم شکایات و ارائه آن

♦ نحوه بررسی و پاسخگوئی به شکایات


 نحوه دریافت شکایات

 

1 – از طریق نامه

بخش عمده ی کارهای ارجاع شده به دفتر ارزیابی علمکرد و پاسخگوئی به شکایات از طریق نامه می باشد که از سوی مردم و یا مراجع مختلف ارجاع می شود.

 

2 – از طریق تلفن

عده ای از مردم شکایات خود را از طریق تلفن به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات و گاه به روابط عمومی اعلام نمایند این گونه موارد یادداشت شده و برای رسیدگی به کارشناس مربوطه ارجاع شود .

 

3 – پست صوتی و تلفن گویا

در اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در نظام اداری و به منظور تسهیل ارتباط ارباب رجوع با نظام اداری در اکثر مراکز اداره کل آموزش فنی و حرفه ای پست صوتی و تلفن گویا 167 به عنوان یکی از راه های ارتباط شهروندان در نظر گرفته شده است که بخشی از ارتباط مراجعه کنندگان به اداره کل از این طریق انجام می گیرد .

 

4 – مراجعه حضوری شاکیان

با توجه به مسائل و مشکلات موجود در نظام اداری و حاکم بر ادارات بیشتر ارباب رجوع ( مراجعه کنندگان ) ترجیح می دهند خود پی گیر نامه ها و درخواست هایشان باشند که سعی بر آن است این گونه موارد در همان روز مراجعه رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد مگر در مواردی که نیاز به بررسی دقیق و بیشتر دارد .

 

5 – از طریق پست الکترونیکی

با توجه به امکانات به وجود آمده ارباب رجوع می تواند بدون مراجعه حضوری به اداره کل درخواست ها و شکایات خود را مطرح نمایند در این رابطه پست الکترونیکی دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات اداره کل به نشانی آماده دریافت پیشنهاد و انتقادهای مراجعه کنندگان و شهروندان عزیز باشد .

 

 

نحوه تنظیم شکایات و ارائه آن

 

1 – فرم شکایت نامه در دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات اداره کل تکثیر و در اختیار مراکز قرار گرفته است .

 

2 – شاکیان می توانند با مراجعه حضوری به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات اداره کل نسبت به اخذ فرم و تکمیل آن و اعاده به واحدهای مذکور به نحو مقتضی اقدام نمایند .

 

3 – کارشناس مربوطه موظف به ارائه راهنمایی های لازم در تکمیل فرم شکایت نامه به شاکیان می باشد .

 

4 – دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی مفاد شکایات واصله و پاسخ گوئی به شاکی با توجه به دستورالعمل های موجود اقدام نماید .

 

5 – در مواردی که شاکیان از فرم های مندرج در بند 1 برای طرح شکایات استفاده ننموده اند و در کاغذهای معمولی طرح شکایت نموده اند دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات در این موارد هم ملزم به رسیدگی می باشد لازم به ذکر است رسیدگی به این قبیل شکایات منوط به خوانا بودن شکایت و ارائه مستندات مربوطه می باشد.

 

نحوه بررسی و پاسخگوئی به شکایات

 

1 – پست از ثبت شکایت در دفتر اندیکاتور (‌دبیرخانه ) و ارائه شماره و تاریخ نامه شماره تلفن تماس به شاکی ، شکایت نامه و مدارک و مستندات پیوست جهت صدور دستور ارجاع به مدیر کل ارائه می گردد .

 

2 – مدیر کل دستور لازم جهت بررسی موضوع حسب مورد را صادر می نماید.

 

3 – کارشناس مربوط نسبت به بررسی موضوع با توجه به قوانین و مقررات موجود و تهیه گزارش لازم اقدام می نماید .

 

4 – در صورت تشخیص نیاز به کسب نظر تخصصی سایر دفاتر و مراجع ذی صلاح مربوط ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات نسبت به مکاتبه و کسب نظر اقدام می کند که پس از اخذ نتیجه در اسرع وقت شاکی را در جریان امر قرار می دهد .

 

5 – حداثر زمان لازم برای پاسخگوئی به شکایات و اصله به دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات از تاریخ ثبت در دفتر (‌دبیرخانه )‌.

الف ) شکایاتی که نیاز به مکاتبه با سایر واحدها و یاز بازرسی ندارد حداکثر 10 روز

ب ) شکایاتی که علاوه بر بررسی نیاز به مکاتبه با سایر واحدها داشته و نیازی به بازرسی نباشد حداکثر 15 روز .

ج ) شکایاتی که علاوه بر برررسی نیاز به بازرسی داشته باشد حداکثر 25 روز .

د ) شکایاتی که علاوه بر بررسی نیاز به مکاتبه با سایر واحدها و همچنین انجام بازرسی باشد حداکثر 3 روز می باشد.

 

تذکر : به تشخیص مدیر کل حسبت ضرورت در هر مورد می توان 5 روز به زمان های مذکور اضافه نمود .

 


  خواهشمند است در صورت نیاز، فرم شکایت را از بخش ( دریافت فرم) برداشته و  پس از تکمیل به پست الکترونیک واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارسال فرمایید.

info@zntvto.ir

 

فرم شکایت یا درخواست مردمی

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای زنجان

 ع- 134 ( 2-1385 ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

فرم شماره ( 1) – صفحه یک

این قسمت توسط شاکی یا متقاضی تکمیل می شود

مشخصات اشخاص حقیقی :

1- نام و نام خانوادگی

2- نام پدر

3- شماره شناسنامه

4- کد ملی :

5- محل صدور : استان :

                  شهرستان :

6- تاریخ تولد :

روز ..............ماه .............سال ............

1-4- کد پستی :

7- میزان تحصیلات :

8- شغل :

9- محل اشتغال :

10- آدرس محل اشتغال :

تلفن :

11- آدرس محل سکونت :

کد پستی :

تلفن :

12- وضعیت خاص :

خانواده شهید                جانباز                   آزاده                           رزمنده                   روشندل

 معلول                         بی سرپرست           یتیم                             روحانی                      تحت پوشش مرکز امدادی

مشخصات اشخاص حقوقی : 

1- نام شرکت : 

2- شماره ثبت :

3- زمینه اصلی فعالیت :

4- نام ونام خانوادگی مدیر عامل :

 کد ملی :

تلفن :

5- آدرس پستی شرکت :

 کد ملی :

تلفن :

6- آدرس پست الکترونیکی شرکت :

دورنگار :

- نام دستگاه یا واحد سازمانی مورد شکایت :

- آیا در رابطه با شکایت با درخواست خود مدارکی دارید :                         بلی               خیر                    برگ ضمیمه شده است .

- آیا در مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت یا درخواست نموده اید ؟            بلی               خیر                    نام مرجع :

- نتیجه شکایت یا درخواست ......................برگ ضمیمه شده است .

- آیا سابقه طرح شکایت یا درخواست از این دستگاه را داشته اید ؟                      بلی               خیر       

- آیا شکایت یا درخواست شما پیرامون موضوع قبلی مجدداً تکرار شده است :     بلی               خیر                   

-آیا از نحوه پاسخگویی دستگاه در مورد شکایت یا درخواست قبلی خویش راضی هستید ؟        بلی               خیر                   

تاریخ درج شکایت یا در خواست در مرحله قبل :

فرمانداری                             واحد اجرایی استان                  استانداری                          وزارتخانه یا سازمان               

 

خلاصه موضوع :

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                                                        

امضا یا اثر انگشت:                                                                                                       تاریخ                                                             

شماره ثبت :                                                                                                تاریخ :

هموطن گرامی توجه فرمایید : طرح شکایت درمراجع بالاتر منوط به عدم پاسخگویی در موعد مقرر یا عدم رضایت از پاسخ دریافتی در مراجع پایین تر است . در صورتی که شکایت یا درخواست ابتدا در مراجع بالاتر مطرح شود ، برای رسیدگی به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد .

 

             

 

 

فرم شماره یک صفحه دو

 

 

ماهیت موضوع

 

موضوع شکایت

 

موضوع درخواست

 

مرحله درج شکایت یا درخواست

 

این قسمت توسط دستگاه ذیربط تکمیل شود .

شکایت                                     

درخواست                              

پیشنهاد                                  

گزارش                                    

 

1- تخلفات اداری کارکنان                      

2- اشکالات مدیریتی                             

3- نقص شرح وظایف ومقررات                  

4- فساد اداری                                       

5- عدم وجود یا کمبود امکانات اداری  

1- کمک و مساعدت                       

2- امور درمانی ، آموزش ، فرهنگی      

3- اشتغال                                      

4- امور عمومی                             

5- امور خصوصی                          

فرمانداری                         

واحد اجرایی استانی        

استانداری                       

دستگاه ذیربط                

نهاد ریاست                      

مصادیق شکایات

مصادیق درخواست

1-1 برخورد نامناسب با ارباب رجوع                             1-2 تبعیض و اعمال سلیقه شخصی                  1-3 نقض یا عدم اجرای قوانین و مقررات         

1-4 تاخیر یا خدمت انجام وظایف قانونی          

1-5 ارائه خدمات نامناسب                                     1-6 عدم حضور مسئولین مربوط در محل کار        1-7 عدم راهنمایی مناسب                       1-8 عضویت در گروه ها و احزاب غیر قانونی       

2-1 عدم توانایی یا سوء مدریت                    

2-2 عدم اطلاع رسانی صحیح  و به موقع           

1-3 نقص یا اشکالات موجود در قوانین               

2-3 نامناسب بودن روش های اجرایی         4-1 درخواست یا دریافت رشوه            

4-2 اختلاس یا تبانی در معاملات دولتی    3-3  سوء استفاده از موقعیت شغلی   5 -1 عدم وجود امکانات رفاهی مناسب    5-2 سایر موارد                                    

1-1 وام و تسهیلات بانکی              

1-2 کمک مالی بلا عوض                

1-3 تحت پوشش مراکز امدادی         

2-1 دارو ، درمان و تجهیزات پزشکی     

2-2 دفترچه بیمه خدمات درمانی       2-2 امور تحصیلی( انتقال و  ثبت نام و ... )          3 -4  تعیین درصد جانبازی           3-1 اشتغال به کار                                              

3-2 امکانات برای ایجاد اشتغال                 3 -3 امور پرسنلی                            

3-4 بازگشت به کار                    

3-5 از کارافتادگی و بازنشستگی      

3-6 احتساب سنوات ( بیمه و غیره )        3-7 افزایش حقوق                

4-1 اصلاح قوانین و مقررات      

4-2 زمین ومسکن ( خرید ، ر هن ، اجاره )       

4-3 عمران شهری و روستایی     

4-5 تسهیلات عمومی و صدور مجوزها   

5-1 امور سجلی و گذرنامه ای         

5-2 امور نظام وظیفه                 

نظریه  کارشناس :

آیا قبلاً شکایت ، درخواست پیشنهاد یا گزارش شاکی یا متقاضی در مرحله قبل طرح شده است :           بلی                 خیر

طرح شکایت ، درخواست ، پیشنهاد ، گزارش اولیه

علت درخواست تجدید نظر

عدم رضایت شاکی یا متقاضی از پاسخ دریافت داشته

عدم پاسخگویی به شاکی یا متقاضی در زمان معین

تاریخ درج شکایت یا درخواست .........../........../........................

نظریه :     قابل اقدام      غیر قابل اقدام

علت یا استناد قانونی :

 

 

 

تاریخ :                                                                نام ونام خانوادگی :                                                                امضاء :

نظریه مسئول واحد :

 

 

 

تاریخ :                                                                نام ونام خانوادگی :                                                                امضاء :

 

نظریه مدیر ذیربط :

 

 

 

تاریخ :                                                                نام ونام خانوادگی :                                                                امضاء :

 

تاریخ ارسال پاسخ به شاکی یا متقاضی و سایر مراجع ذیربط ................/...................../..............................

 

               
دی ان ان