ارتباط با مسئولین

ارتباط با مسئولین

مسئولین اداره کل

محمدرضا انصاری

 مدیرکل

شماره تماس: 33036202-024

محمودرضا محمدی

معاون اداری پشتیبانی

شماره تماس: 33036205-024

جمشید مکی
معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی

شماره تماس: 33036204-024

پریسا علیمردانی

رئیس اداره آموزش پژوهش و برنامه ریزی

شماره تماس: 33036268-024

صفی اله بیگدلی

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

شماره تماس: 33036290-024

صفدر اربطی

رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد

شماره تماس: 33036254-024

دی ان ان