خدمات سازمان

شناسنامه خدمات سازمان

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

تهیه استانداردها ی آموزش مهارت

18081048000

سامانه

 

 

 

 

 

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

برگزاری دوره های آموزش مهارتی فنی و حرفه ای

18051045000

سامانه

 

 

 

 

 

فلوچارت انجام کار با تعیین مدت زمان مراحل انجام کار:

 

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

نظارت بر اجرای دوره های آموزش مهارتی آموزشگاههای آزاد

18051833000

سامانه

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

مشاوره و هدایت شغلی

18081049000

سامانه مشاوره

 

 

 

 

 

فلوچارت انجام کار با تعیین مدت زمان مراحل انجام کار:

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

برگزاری آزمونهای مهارتی

18051046000

ثبت نام و برگزاری آزمونهای ادواری، تفاهمنامه ها و صنعت ساختمان و معرفی آموزش به آزمون

18051046100

سامانه

صدور گواهینامه مهارت

18051046101

سامانه

تمدید و تعویض گواهی نامه مهارت

18051046102

سامانه

پاسخ به استعلام اصالت گواهی نامه مهارت

18051046103

سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

صدور/تمدید پروانه تاسیس آموزشگاه

18081044000

سامانه  

 

 

 

 

 

دریافت شناسنامه خدمت

فلوچارت انجام کار با تعیین مدت زمان مراحل انجام کار:

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان خدمت

کد شناسه خدمت

عنوان زیر خدمت

کد شناسه زیر خدمت

سامانه ها

     برگزاری مسابقات ملی مهارت

18051047000

برگزاری مسابقات مهارت

18051047100

س امانه

برگزاری مسابقات آزاد مهارت

18051047101

سامانه

برگزاری مسابقات مهارت معلولین

18051047102

سامانه

اعزام به مسابقات جهانی مهارت

18051047103

سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

فلوچارت انجام کار با تعیین مدت زمان مراحل انجام کار:

دی ان ان