%D8%B9%D8%B9
%D8%B9%D8%B9

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
مصاحبه رئیس مرکز سلطانیه با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برنامه های اجرا شده مرکز سلطانیه در...

مصاحبه رئیس مرکز سلطانیه با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برنامه های اجرا شده مرکز سلطانیه در...

رئیس مرکز سلطانیه جناب مهندس عزیزی فعالیت هایی که در هفته مهارت توسط این مرکز اجرا گردید در مصاحبه ایی با خبرنگار صدا و سیما توضیحاتی دادند . تا اهمیت...
مصاحبه رئیس مرکز سلطانیه با خبرنگار صدا و سیما در خصوص برنامه های اجرا شده مرکز سلطانیه در...
ارائه آموزش های مهارتی به سربازان نیروی انتظامی شهرستان سلطانیه در مرکز فنی و حرفه ای...

ارائه آموزش های مهارتی به سربازان نیروی انتظامی شهرستان سلطانیه در مرکز فنی و حرفه ای...

ارائه آموزش های مهارتی به سربازان نیروی انتظامی شهرستان سلطانیه در مرکز فنی و حرفه ای...
سخنرانی رئیس مرکز فنی و حرفه ای سلطانیه پیش از خطبه های نماز وحدت بخش جمعه

سخنرانی رئیس مرکز فنی و حرفه ای سلطانیه پیش از خطبه های نماز وحدت بخش جمعه

سخنرانی رئیس مرکز فنی و حرفه ای سلطانیه پیش از خطبه های نماز وحدت بخش جمعه
دی ان ان