%D8%B9%D8%B9
%D8%B9%D8%B9
Menu
جمعه, 26 بهمن,1397

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
شرکت در مراسم 9 دی

شرکت در مراسم 9 دی

شرکت در مراسم 9 دی
برگزاری یادواره شهدا توسط بخشداری باغ حلی

برگزاری یادواره شهدا توسط بخشداری باغ حلی

برگزاری یادواره شهدا توسط بخشداری باغ حلی
برگزاری یادواره شهدا توسط بخشداری باغ حلی
بهره گیری از میز خدمت

بهره گیری از میز خدمت

بهره گیری از میز خدمت
دی ان ان