%D8%B9%D8%B9
%D8%B9%D8%B9

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396

سال 1396

سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت

هجدهمین مسابقات ملی مهارت
بازدید از کارگاههای کارآموزی در محیط کار واقعی

بازدید از کارگاههای کارآموزی در محیط کار واقعی

در مورخه 18/9/97 بازدید کارشناس محترم اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان زنجان از روند اجرای آموزش کارآموزی در محیط کار واقعی درشهرستان سلطانیه بازدید...
بازدید از کارگاههای کارآموزی در محیط کار واقعی
تشکر وقدردانی فرماندهی محترم سپاه منطقه

تشکر وقدردانی فرماندهی محترم سپاه منطقه

در مورخه 17/9/97 فرماندهان محترم سپاه شهرستان سلطانیه با تشریف فرمایی به مرکز فنی حرفه ای وتقدیم تقدیرنامه به ریاست محترم مرکز و جناب آقای رجبعلی مقدم...
تشکر وقدردانی فرماندهی محترم سپاه منطقه
دیدار صمیمانه با مسئولین ارشد آموزش پرسنل سپاه شهرستان سلطانیه

دیدار صمیمانه با مسئولین ارشد آموزش پرسنل سپاه شهرستان سلطانیه

در تاریخ12/9/1397 نشست صمیمانه ای با فرماندهان محترم سپاه ناحیه ورییس محترم مرکز فنی وحرفه ای شهرستان سلطانیه درخصوص رشته های مورد تقاضای مشمولین...
دیدار صمیمانه با مسئولین ارشد آموزش پرسنل سپاه شهرستان سلطانیه
دی ان ان