%D8%B9%D8%B9
%D8%B9%D8%B9

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

نیروی انسانی ارزشمندترین سرمایه های یک کشور برای توسعه و پیشرفت است.

یکی از ابزارهای مهم و لازم اقتصاد مقاومتی، ارایه آموزش های مهارتی است که کسب این مهارت ها و تقویت آن در جامعه گره های بزرگی را باز خواهد کرد و فراگیری آموزش های فنی و حرفه ای برای ایجاد اشتغال پایدار و کمک به اقتصاد و توسعه جامعه ضروری است.

سال 1396
سال 1396
سال 1396
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
هجدهمین مسابقات ملی مهارت
بزرگداشت هفته ی معلم
بزرگداشت هفته ی معلم
بزرگداشت هفته ی معلم
بازدید دانش آموزان از مرکز فنی وحرفه ای سلطانیه
بازدید دانش آموزان از مرکز فنی وحرفه ای سلطانیه
بازدید دانش آموزان از مرکز فنی وحرفه ای سلطانیه
جشن اعیاد شعبانیه در مرکز سلطانیه
جشن اعیاد شعبانیه در مرکز سلطانیه
جشن اعیاد شعبانیه در مرکز سلطانیه
دی ان ان