Menu
شنبه, 27 دی,1399

شرایط و فرم انتخاب آزمونگر

شرایط و فرم انتخاب آزمونگر

 

شرایط انتخاب آزمونگر

 

1- داشتن صلاحیت فنی و فردی برای آزمونگری به تشخیص ستاد ارزشیابی مهارت استان.

2- داشتن پنج سال تجربه کار قابل قبول از صنف یا اتحادیه و یا در صورتی که عضو صنف و اتحادیه نباشند، داشتن پنج سابقه پرداخت بیمه مبنی بر فعالیت مرتبط با حرفه‌ای که می‌خواهد آزمونگر آن بشود. (به تشخیص ستاد ارزشیابی مهارت استان).

3- داشتن گواهی مبنی بر گذراندن دوره آموزش طبق استاندارد شغل و آموزش آزمونگر.

4- دوره های آموزشی یاد شده ، توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای برگزار می شود و حداقل نمره قبولی در آزمون پایان دوره ، کسب نمره 50 در آزمون کتبی و کسب نمره 70 در آزمون عملی می‌باشد.

5- داشتن تأییدیه صلاحیت حرفه‌ای از مجامع یا اتحادیه های صنفی مربوط (برای آزمونگران اصناف و اتحادیه ها).

6- داشتن مدرک و رشته تحصیلی حداقل مطابق استاندارد مهارت شغل و آموزش در حرفه مربوط.

7- در مورد کسری مدرک تحصیلی آزمونگر، با توجه به تجارب و مهارت آزمونگر توسط ستاد ارزشیابی مهارت استان تصمیم گیری خواهد شد.

8- قبول و امضای سوگندنامه آزمونگری.

 

 فرم انتخاب آزمونگر

اداره سنجش وارزشیابی مهارت استان

 

 

 

 

دی ان ان