Fa     En
یکشنبه, 06 آذر,1401
Menu

اداره آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی

 آموزش و پژوهش و برنامه‌ریزی

 

اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌اي به عنوان متولی آموزش‌هاي مهارتی غیر رسمی در استان، در جهت ایفاي رسالت خود، كسب رضایت ذینفعان، ارتقاي کیفیت و مشتري مداري، همگام با استانداردهاي ملی و بین المللی، با تلاش مستمر و همگانی، سرآغازي را جهت بهبود و دستیابی به اهداف تعریف شده، بنا نهاده است.

از این رو جهت تحقق سند چشم انداز، استراتژي‌ها و اهداف سازمان، این اداره با رعایت ارزش‌هاي سازماني و فرهنگ ایرانی اسلامی و التزام کامل به قوانین و مقررات و اسناد بالادستی کشور و با استفاده از دانش و تجربه سرمایه‌هاي انسانی توانمند، و با رویکرد توسعه همه جانبه نیروي انسانی مورد نیاز بازار کار و با اعتقاد به ترویج و بالندگی آموزش‌هاي مهارتی و تأثیر آن در رشد همه جانبه کشور و لحاظ کردن اصول حفظ و حراست محیط زیست و نیز حفظ سلامت و ایمنی انسان‌ها در دوره‌هاي آموزشی خود، تمامی کوشش خود را در راستاي نیل به اهداف والاي سازمانی و کلان زیر دنبال می‌کند:

 1. ارائه الگوهاي آموزشی متناسب با تحولات فناوري به منظور پاسخگویی به نیازهاي فعلی و آتی سازمان

 2. حرکت از عرضه محوري به سوي تقاضا محوري

 3. اعمال تفکر سیستمی در برنامه‌ریزي، اجرا و نظارت بر فرآیندهاي آموزشی

 4. توسعه و همسوسازي خدمات آموزشی فنی و حرفه‌اي با شرایط محیطی و رویکرد یادگیري مادام العمر

 5. توسعه و تعامل سازنده برون و درون سازمانی در تدوین و اجراي دوره‌هاي جدید آموزشی

 6. ایجاد و ارتقا مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارائه دوره‌هاي آموزشی هدفمند

 7. کاهش تصدي‌گري دولتی و توسعه مشارکت‌هاي مردمی

 8. تربیت نیروي انسانی ماهر در حوزه فناوري‌هاي راهبردي و نوین

 9. ارائه مهارت‌هاي مورد نیاز بازار کار به دانشجویان و دانش آموختگان

 10. تربیت نیروي ماهر و متخصص مورد نیاز جامعه با رویکرد کارآفرینی

 11. نیازسنجی آموزش‌هاي مورد نیاز جهت نیل به ارائه آموزش‌هاي تقاضا محور

 12. ارتقا سطح دانش مربیان و ترویج کارگروهی و افزایش خلاقیت و نوآوري از طریق آموزش مستمر

 13. ارتقاي کیفيت آموزشی و همگامی با استانداردهاي بین المللی

 14. بسط، گسترش و توسعه آموزش‌هاي پیشگیري و کاهش آسیب‌هاي اجتماعی

 15. توسعه و تعامل سازنده برون سازمانی و درون سازمانی در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی

 16. ارتقاء مهارت در سطوح مختلف جامعه از طریق ارتقاء کیفیت استانداردهای آموزشی موجود

 17. توانمندسازی و ارتقای کیفی منابع انسانی از طریق ارتقاء کیفیت استانداردهای آموزشی موجود

 18. ارتقاء کمی و کیفی استانداردهای آموزشی

 19. نیازسنجی مداوم استانداردهای آموزش در سطح آمایش سرزمین و اسناد توسعه اشتغال

 20. مشارکت ذینفعان در تدوین استانداردهای آموزشی مورد نیاز بازار کار

 

همچنین گفتنی است اداره آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی در راستای بازنگری استانداردهای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای تمامی حرف و مشاغل، با شعار هر مهارت و هر محصول یک استاندارد آموزشی با شرح وظایف ذیل فعالیت دارد:

 • مشارکت در برنامه ریزی آموزش عمومی در بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات.

 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مصوب.

 • مشارکت در تنظیم برنامه های آموزشی استان با هماهنگی سازمان در راستای سیاست های اشتغال و بازار کار منطقه ای.

 • همکاری در برآورد اعتبارات اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز سازمان با معاونت اداری و پشتیبانی.

 • همکاری با واحدهای صنعتی استان در جهت ارتقاء کیفی مهارت نیروی کار شاغل.

 • تنظیم برنامه های اجرائی لازم در جهت آموزش‌های مهارتی روستائی.

 • همکاری در برگزاری المپیادهای مهارت ملی و مشارکت در المپیاد مهارت بین المللی.

 • همکاری در برنامه ریزی و تربیت مربیان مورد نیاز بخش های دولتی و غیر دولتی.

 • اتخاذ تدابیر و ایجاد هماهنگی های لازم در جهت ارتقاء علمی و آموزشی مربیان استان در راستای مشاوره و هدایت های شغلی کارآموزان بر اساس مطالعات و بررسی‌ها و گزارشات واحدهای ذیصلاح از نیازهای بازار کار.

 • همکاری فعال با تشکل‌های کارگری و کارفرمائی در جهت گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارتقاء مهارت کارگران.

replica watches for sale
دی ان ان
9anime