Fa     En
شنبه, 08 بهمن,1401
Menu

اداره سنجش و ارزشیابی

اداره سنجش و ارزشیابی:

یکی از ارکان ضروری بهبود کیفیت آموزش، ارزیابی مستمر و مداوم آموزش دیدگان می‌باشد. همواره برای ارتقاء کیفیت آموزش و به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف، وجود یک سیستم پایش ضروری است. در این راستا اداره سنجش و ارزشیابی بر اساس برنامه‌های مدون و تعهدات مربوطه در مراحل و فواصل زمانی مشخص اقدام به برگزاری آزمون و سنجش از متقاضیان و کارآموزان می‌نمایند. با توجه به وظایف  اداره سنجش و ارزشیابی که  ارزشيابي و سنجش مهارت کارآموزان آموزش ديده توسط سازمان يا داوطلبان آزاد – شاغلان صنایع دستی- داوطلبان اتحاديه ها و صنوف - بخش صنعت ساختمان –كارآموزان آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه اي – كارآموزان تيم‌هاي سيار (روستایی -پادگان – زندان و...) می‌باشد که طي دو مرحله آزمون کتبي و عملي بعمل آمده و مهارت آنها طي اين دو مرحله سنجيده مي شود و در نهايت به کساني که در طي اين دو مرحله حدنصاب نمره قبولي را کسب نمايند گواهينامه مهارت مربوط به آن حرفه از گروه شغلي اعطا می‌گردد.

از وظایف و مسؤولیت‌های اصلی حوزه سنجش وارزشیابی می‌توان به  برنامه‌ریزی ، نظارت برفرآیند اجرای آزمون‌های تئوری و عملی در استان، طراحی و بازبینی سئوالات کتبی و پروژه‌های عملی، صدور گواهینامه  افراد قبول شده درآزمون‌ها و... اشاره نمود.

مواردی از شرح وظایف اداره سنجش و ارزشیابی مهارت:

•    ارتباط مستمر و همکاری مداوم با دفتر ارزشیابی مهارت ستاد مرکزی به منظور هماهنگی و اطلاع از آخرین برنامه‌ها ، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های صادره در خصوص سنجش و ارزشیابی مهارت کارآموزان و مهارت جویان

•    ایجاد زمینه همکاری مناسب و فراهم نمودن تسهیلات لازم بمنظور انجام امور مربوط به برگزاری آزمون‌ها و سنجش مهارت

•    کنترل و نظارت بر حسن اجرای آزمون‌ها و سنجش مهارت‌های مراکز آموشی به منظور تطابق با ضوابط و مقررات و رعایت استاندارها و جزوات آموزشی تدوین شده.

•    صدور گواهینامه‌های مهارت با رعایت اصول حفاظت و نگهداری و طبق ضوابط و مقررات ذیربط.

•    بررسی و انجام امور مربوط به نظارت بر اجرای قوانین، ضوابط و مقررات و دستورالعمل‌های سازمان در خصوص آزمون و سنجش  مهارت

•    انجام امور مربوط به اجرای برنامه های سنجش و ارزشیابی مهارت در سطح استان و نظارت بر اجرای آزمون از کارآموزان آموزش  دیده در موسسات کارآموزی آزاد.

•    ایجاد زمینه همکاری مناسب با ادارات آموزش و پرورش نواحی استان ، جهت برگزاری آزمون‌های کتبی و عملی در حد مقدورات اداره کل و اداره سنجش و ارزشیابی مهارت

•    ایجاد زمینه مناسب جهت برگزاری آزمون‌های کتبی و عملی کارگران صنعت ساختمان بصورت مستمر و طبق ضوابط مربوطه.

•    ایجاد زمینه مناسب و فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت طراحی سوال و پروژه

•    انجام امور مربوط به برگزاری مسابقات ملی مهارت

replica watches for sale
دی ان ان
123movies