Fa     En
یکشنبه, 06 آذر,1401
Menu

اداره امور عمومی

اداره امور عمومی و پشتیبانی

این اداره زیر نظر معاون اداری و پشتیبانی انجام امور پرسنلی شامل استخدام، صدور احکام کارگزینی، ارتقا ،انتصاب نقل و انتقالات  و بازنشستگی، امور رفاهی، بیمه، تدارکات وکارپردازی، خدمات، نقلیه و همچنین برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزش کارکنان غیر مربی  و جذب و بکارگیری سربازان را پیگیری می‌نماید بررسی چارت سازمانی و تهیه جدول زمان بازنشستگی کارکنان و تهیه گزارش‌های آماری وضعیت کارکنان به تصمیم‌گیری مدیران در رسیدن به اهداف سازمانی کمک  می‌نماید.

 

وظایف اداره امور عمومی و پشتیبانی

 • بررسی و مطالعه نیازهای آموزشی کارکنان غیرمربی و برنامه‌ریزی برای اجرای دوره‌ها در طول سال

 • مطالعه کلیه قوانین بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های اداری و نظارت بر رعایت کلیه موارد یاد شده

 • تجزیه و تحلیل و مطالعه روش‌های پیشنهادی از سوی کارشناسان حوزه تحت سرپرستی برای بهبود روش‌های موجود

 • مراقبت در اجرای درست مقررات اداری از طریق تهیه و صدور دستورالعمل‌های لازم

 • ارزشیابی سالانه کارکنان تحت سرپرستی و جمع آوری کلیه فرم‌های ارزشیابی کارکنان

 • نظارت بر احکام کارگزینی کارکنان

 • نظارت بر صدور احکام بازنشستگی کارکنان در موقع مقرر

 • نظارت بر امور نقلیه و واحد خدمات

 • برگزاری جلسات کمیته سرمایه انسانی

 • بررسی حضور و غیاب مرخصی و ماموریت کارکنان

 • نظارت بر جذب امریه سربازی و ارسال گزارش‌های ماهانه

 • نظارت بر امور تدارکات و کارپردازی

 • نظارت بر امور رفاهی کارکنان

replica watches for sale
دی ان ان
9anime