Menu
شنبه, 27 دی,1399

ارکان سنجش و ارزیابی مهارت

ارکان سنجش و ارزیابی مهارت

 

ارکان سنجش وارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور

 

 * دفتر ارزشیابی مهارت

 * اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان

 * ستاد ارزشیابی مهارت استان

 * حوزه سنجش وارزشیابی مهارت استان

 * ستاد ارزشیابی مهارت شهرستان

 * واحد سنجش مهارت

 * مرکز یا کارگاه اجرای سنجش

 * آزمونگر

 

1-  دفتر ارزشیابی مهارت سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور مسئول تدوین سیاستهای خط ومشی ها دستورالعمل ها وهماهنگی ونظارت برارزشیابی وسنجش مهارت کشور وابلاغ آن به استانها با تائید مراجع ذیربط درسازمان میباشد .

2-  مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای استان مسئولیت کلی سنجش و ارزشیابی مهارت استان را عهده دار است و مجری  سیاستهای سازمان می باشد

3- ستاد ارزشیابی مهارت استان متشکل از مدیر کل (رئیس ستاد) – رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت (دبیرستاد) -معاون آموزش وپژوهش وبرنامه ریزی -  معاون اداری وپشتیبانی – رئیس اداره آموزش وپژوهش- رئیس اداره موسسات کار آموزی آزاد- مسئول حراست استان و رئیس  کانون آموزشگاههای آزاد استان می باشد که امور مربوط به برگزاری آزمونهای استان را هماهنگ مینماید.

4-  رئیس اداره سنجش وارزشیابی مهارت استان تحت نظارت مدیرکل استان متولی برنامه ریزی و انجام کلیه وظایف  و فعالیتهای امور سنجش و ارزشیابی مهارت استان ونظارت بر واحدهای سنجش می باشد .

5-  ستاد ارزشیابی مهارت شهرستان متشکل از مسئول واحد سنجش- رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای ونماینده  مدیران آموزشگاه های آزاد (به انتخاب کانون استان ) می باشد که امور مربوط به آزمونهای شهرستان را هماهنگ می نماید .

6-  مراکز آموزش فنی وحرفه ای درشهرستان مربوطه مستقر می باشد .واحد سنجش , مسئولیت برنامه ریزی , نظارت وهماهنگی آزمون های عملی واجرای آزمونهای کتبی مهارت شهرستان را عهده دار است که تحت نظر رئیس اداره سنجش وارزشیابی استان فعالیت می نماید .

 7-  کارگاه سنجش واحد اجرایی است که مسئولیت اجرای آزمون های عملی را عهده دار می باشد . این واحد می تواند  کارگاه آموزشی مراکز آموزش فنی وحرفه ای , آموزشگاه های آزاد , صنایع یا صنوف باشد .

8- آزمونگر فردی دارای صلاحیت علمی , فنی وتجربی است که از بخشهای مختلف بازار کار ( صنعت , کشاورزی  و خدمات ) انتخاب می گردد

 

اداره سنجش وارزشیابی مهارت

دی ان ان