Menu
جمعه, 07 آذر,1399

شرایط قبولی در آزمون

شرایط قبولی در آزمون

شرایط قبولی در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی

1-   ارزشیابی مهارتهای شغلی شامل: آزمون کتبی و آزمون عملی می باشد( آزمون مشاهده ای نیز بخشی از آزمون عملی محسوب می گردد که در حین کار ملحوظ نظر آزمونگر قرار خواهد گرفت.)

 2-   معیار ارزشیابی برای آزمون کتبی و عملی نمره است که محدوده آن صفر تا صد تعیین می گردد.

 3-   ضریب وزنی آزمون کتبی 25% و ضریب وزنی آزمون عملی 75% برای کلیه استانداردهای مهارتی می باشد که تلفیقی از نمرات کسب شده با احتساب ضرایب مذکور به صورت یک نمره واحد در گواهی نامه داوطلب درج می گردد.

 4-   شرط موفقیت در ارزشیابی احراز صلاحیت شغلی:

 1-4- کسب حداقل نمره 50 در آزمون کتبی

 2-4- کسب حداقل نمره 70 در آزمون عملی

 3-4- کسب حداقل معدل 70 بر اساس میانگین وزنی که معدل از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

نمره کتبی × 25% + نمره عملی × 75% = معدل>70%

 1-3-4- کسب نمره 50 برای ورود به آزمون عملی به عنوان پیش شرط الزامی است. به عبارت دیگر فردی که نمره آزمون کتبی وی کمتر از 50 باشد مردود علمی می باشدو باید با پرداخت حق آزمون در آزمون نوبت بعد شرکت نمایند.

 2-3-4- کسب نمره حداقل 70 در بخش عملی الزامی ا ست و کسانیکه با رعایت بند 1-3-4- نمره عملی آنها کمتر از 70 است باید در آزمون مجدد عملی شرکت کنند در صورت کسب نمره 70 و بیشتر و کسب معدل حداقل 70 قبول شناخته می شوند.

 3-3-4- چنانچه متقاضی حد نصاب نمره 50 و 70 را به ترتیب در آزمونای کتبی و عملی کسب کند ولی معدل 70 را کسب نکرده باشد. می بایست در آزمون عملی شرکت کند تا حد نضصاب معدل (70) را کسب نماید.

 4-4- حد نصاب نمره قبولی برای متقاضیان کارت مدیریت (که فعلا فقط با آزمون کتبی سنجیده می شوند) کسب نمره 70 از صد می باشد و متقاضیانی که نمره آنها کمتر از 70 باشد مردود علمی می باشند)

 

5- کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای که در آزمون کتبی نمره 50 و بیشتر را کسب کرده اند ولی حد نصاب نمره قبولی (در بخش عملی و معدل) را کسب نکرده اند، تا شش ماه پس از اعلام نتیجه قطعی یک بار دیگر می توانند با پرداخت حق آزمون در آزمون عملی مجددشرکت نمایند.

 

6- کارآوزان آموزشگاههای آزاد و متقاضیان آزمون ادواری که در آزمون کتبی نمره 50 و بیشتر را کسب کرده اند تاشش ماه پس از اعلام نتیجه قطعی می توانند یک بار دیگر بدون پرداخت حق آزمون برای کسب حد نصاب نمره قبولی (در بخش عملی و معدل) در آزمون عملی مجدد شرکت نمایند.

 7- کارآموزان شاخه کار دانش (دولتی) حداکثر 3 بار(یک بار آزمون عملی مرحله اول و دوبار آزمون عملی مجدد) برای یک استاندارد در طول یکسال بدون پرداخت حق آزمون می توانند در آزمون عملی شرکت کنند.

 1-7- کارآموزان شاخه کار دان شهنرستانهای غیرانتفاعی جهت آزمون مرحله اول برای هر استاندارد حق آزمون پرداخت می کنند و شرکت در دو بار آزمون مجدد عملی بدون پرداخت حق آزمون خواهد بود.

 2-7- دانش آموزان لازم التعلیمی که شهریه آنها را سازمان آموزش و پرورش استان پرداخت می نماید و به مراکز آموزشی دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و آموزشگاه های آزاد معرفی می شوند مانند بند 7 عمل می شود.

 8- اعتراض به آزمون کتبی یک بار حداکثر 3روز پس از اعلام نتایج آزمون تئوری امکان پذیر است و اعتراض به آزمون عملی (به دلیل تغییر شرایط اجرای کار) وارد نمی باشد.

 9- اداره کل آموزش فنی و حرفه ای حداکثر یک ماه پس از اعلام نتیجه قطعی آزمون گواهی نامه قبولی متقاضیان را صادر می نماید.

 

 

 

اداره سنجش وارزشیابی مهارت

دی ان ان